Проверена

Екобултех АД Отличен избор

Услуги > Рециклиране
Начало Услуги Рециклиране Екобултех АД

Екобултех АД

ЕКОБУЛТЕХ АД е първа по рода си организация в България, която получава лиценз и разрешение от Министерство па Околна среда и води, за да организира процеси по оползотворяването на  електрическа техника и електронно оборудване негодно за употреба. Фирма подизпълнител на компанията е НАДИН КОМЕРС ЕООД. Заедно двете фирми изпълняват колективна програма и система, за освобождаване от отговорност на производители и вносители на електронно оборудване и електронна техника от задълженията им – без те да са таксувани и да подлежат на заплащането на такса продукт. На територията на цялата страна компанията създаде за сравнително кратък период от време, мрежа за събиране на стара електронна техника и оборудване. Тя обхваща цели 142 на брой населени места.

ЕКОБУЛТЕХ АД
има площадка в град Пловдив, където се третират предварително газоразрядни лампи. Тя се намира в Южната индустриална зона, Пета част. Лампите са разделени до съставните им части в инсталационната система. На площадката се третират и ЕСМ – прави луминесцентни тръби, както и се извършва преработка на лампи с натрий и живак – Lamp Processor HID.
Инсталация за предварителна обработка на оборудване от електронен тип и електрически електроуреди, фирмата има в района на град София. Тя се намира в района на Нови Искър, местността  Дисаги, до квартал Сливовци. RP-EEE ADELMAN тип за рециклиране и преработка се обработват тук. Министерство по Околна среда и води в страната издава разрешение с номер ООП-11-00/25.08.2006 година на ЕКОБУЛТЕХ АД. С него фирмата има право да извършва дейността си, като една регистрирана компания по оползотворяването на отпадъчни материали. Тя оползотворява отпадъците на вносителите и производителите на електрическо и електронно оборудване, за да ги освободи от задълженията им от този род според Закона за управлението на отпадъците (по член 64, алинея 1 свързано с член 62, алинея 1).Компанията е създадена на основата на търговските дружества. Тя не притежава правото да разпределя печалба и предмета на нейната дейност е – събиране на отпадъци от електронен характер по разделен метод, организация и управление; рециклиране, транспортна дейност, оползотворяване на масови отпадъци и събирането им. Дейността на фирмата цели главно да освободи компаниите внасящи или произвеждащи електронно оборудване или електронна техника, като ги отмени в събирането и оползотворяването и. Така те са освободени от плащането на такса-продукт.

ЕКОБУЛТЕХ АД разполага с цялата нужна налична база за събиране, както и за предварително третиране на подобен род отпадъци. Чрез двустранно сключен договор фирмата и компаниите вносители или производители на електронно и електрическо оборудване уреждат изпълняването на задълженията по събиране и оползотворяване на отпадъците излезли от употреба на пазара. Така те упълномощават ЕКОБУЛТЕХ АД да извършва дейността им наместо тях, като ги освобождава от отговорност. В последствие фирмата им издава Удостоверение, благодарение на което такса към ПУДООС не се заплаща. Така екотаксата за произведено и внесено електронно оборудване и техника е облекчена в голяма степен.

ЕКОБУЛТЕХ АД
предоставя на своите клиенти и членове едно ефикасно, дълготрайно, рентабилно и приемливо най-вече решение, за да постигнат разделно събиране на своите отпадъци, ефикасен транспорт и последващо оползотворяване и рециклиране. Залегналите в законите на България клаузи за електронно и електрическо оборудване, което не е годно да се употребява, са напълно изпълнени. Тагове

Фирма за Организация по оползотворяване на електрическа техника
Ekobulteh AD
transportirane na masovo razprostraneni otpaduci
elekrichesko i elektronno oborudvane negodno za upotreba
Екобултех АД
Рециклиране Пловдив
елекрическо и електронно оборудване негодно за употреба
транспортиране на масово разпространени отпадъци
рециклиране на масово разпространени отпадъци
reciklirane na masovo razprostraneni otpaduci
Reciklirane Plovdiv
opolzotvoravane na masovo razprostraneni otpaduci Plovdiv
оползотворяване на масово разпространени отпадъци Пловдив
Firma za Organizacia po opolzotvoravane na elektricheska tehnika

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !