Начало Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА “АДВЪРТАЙЗИНГ БИЗНЕС КАТАЛОГ „ ООД С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “АДВЪРТАЙЗИНГ БИЗНЕС КАТАЛОГ” ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, на предоставяните от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • 1. Наименование на Доставчика: „АДВЪРТАЙЗИНГ БИЗНЕС КАТАЛОГ“ ООД
 • 2. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, ул.“Никола Габровски“ No 1
 • 3. Адрес на упражняване на дейността: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1172, ж.к. Дианабад, ул.“Никола Габровски“ No 1
 • 4. Данни за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, ул.Никола Габровски“ No 1
 • 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 204053148
 • 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG : 204053148
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните: Услугата представлява рекламно участие в уеб сайт www.abcat.bg - собственост на Доставчика, наричано за краткост РЕКЛАМЕН ПРОФИЛ. Услугата има за цел представяне и реклама на ПОЛЗВАТЕЛЯ и представлявания от него бизнес. РЕКЛАМНИЯТ ПРОФИЛ съдържа следните характеризиращи елементи:
 • текстово описание на рекламирания бизнес на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
 • ключови думи, описващи рекламирания бизнес на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
 • снимки на рекламирания обект, услуга, продукт на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
 • информация за контакти телефон, факс, имейл адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
 • географска карта, позиционирана на адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
 • работно време на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
 • уеб сайт на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
 • получаване на запитвания,търсене от трети лица посредством онлайн форма;
 • панел за управление на съдържанието на РЕКЛАМНИЯ ПРОФИЛ;
 • рекламен банер /при заявка от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ/.
РЕКЛАМНИЯТ ПРОФИЛ има за цел да бъде откриван и преглеждан от трети лица и индексиран от търсещи машини с цел популяризиране на бизнеса, представляван от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет, договорени при телефонен разговор и/или при комуникация по електронен път.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се предоставя възмездно.
(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.
(3) Доставчикът има право да предоставя промоционални цени, оферти и абонаментни планове на Ползвателя, съгласувани при телефонен разговор и/или комуникация по електронен път.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, телефонен разговор и/или електронен път когато Услугата се предоставя възмездно.
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
(2) За да използва Услугата, Ползвателят следва да предостави на Доставчика информация за елементите, съставящи РЕКЛАМНИЯ ПРОФИЛ (описани в чл.3) по електронен път и/или телефонен разговор.Под предоставяне на информация се разбира и се включва и такава, която ползвателят предоставя по описания начин, вкл. и която вече е била предоставена от него на друг/и доставчик/ци със същата, сходна или приблизително еднаква цел за извършване на услугата, и е налична в интернет пространството.
(3) Доставчикът предоставя възможност и дава съгласие на Ползвателя по всяко време да добавя, редактира и/или премахва информация от съставните елементи (описани в чл.3) от своя РЕКЛАМЕН ПРОФИЛ, посредством панел за управление.
(4) Данни за достъп (потребителско име и парола) до панел за управление на РЕКЛАМНИЯ ПРОФИЛ се предоставят от страна на Доставчика, посредством имейл на Ползвателя.
(5) При желание за ползване на Услугата от страна на Ползвателя, но непредставяне на необходимите данни, описани в чл. 7 (2), Доставчикът създава РЕКЛАМНИЯ ПРОФИЛ с информация за Ползвателя, находяща се в свободното интернет пространство, като в този случай, отговорността за произхода и достоверността на предоставената информация е на Ползвателя.
(6) Във всички случаи на предоставяне на Услугата Доставчикът не се ангажира с истинността на публикуваните данни. При несъответствие в информацията, Ползвателят има право незабавно да нанесе необходимите корекции чрез предоставения от страна на Доставчика панел за управление на съдържанието. При невъзможност за нанасяне на корекциите, посредством панел за управление на съдържанието, Ползвателят следва да уведоми Доставчика за необходимите корекции, посредством телефонно обаждане и/или имейл комуникация. Доставчикът се задължава да нанесе необходимите корекции в срок от 2 работни дни, считано от деня следващ деня на уведомяването.

Чл. 8. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици и/или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство, както и да не накърнява правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и/или други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал.( 1), Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е станало причина за преустановяването.

Чл.12. (1) Всички трети лица, различни от Ползвател и Доставчик, имат право да използват услугите предоставени от Доставчика с цел получаване и достъп до информация за даден Ползвател.
(2) Доставчикът не носи отговорност за предоставенната информация и нейното тълкуване от трети лица.

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. (2) В случай, че по някаква причина, Ползвателят е забравил и/ или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи процедура по предоставяне на нови данни за достъп до панела за управление.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми своевременно и по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при заявяване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация, приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
 • с изтичане на срока на договора или достигане на лимита от посещения, съгласно избрания от Ползвателя период или лимит на посещения на предоставяне на Услугата;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случаите по чл. 8, ал. 3 от тези Общи условия;


Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие до Ползвателя да прекрати едностранно договора, в случай, когато установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на целия договор.
Чл. 18. За неуредените в договора въпроси, свързани с изпълнението и/или тълкуването му, се прилагат законите на Република България.
Чл. 19. Приложимо право по тези Общи условия е българското право.
Чл. 20. За официална комуникация по електронен път с Доставчика се смята само и единствено имейл комуникация с адрес за Доставчика – [email protected]
Чл. 21. Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2016 г.

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !