Проверена

БУРМЕКС-ЛБ ООД Отличен избор

Услуги > Трудова медицина
Начало Услуги Трудова медицина БУРМЕКС-ЛБ ООД

БУРМЕКС-ЛБ ООД

"БУРМЕКС-ЛБ" ООД е регистрирано през 2003 г. в гр. София и от самото си създаване става член на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика /ББКЕПИ/, Българска стопанска камара /БСК/, Съюз на специалистите по качеството в България /ССК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ и Съюз за стопанска инициатива /ССИ/Реализирайки идеята за създаване на специализирана фирма, работеща по проблемите на безопасността и здравето при работа, “БУРМЕКС-ЛБ” ООД стана съучредител на Националното сдружение за здравословни безопасни условия на труд.“БУРМЕКС-ЛБ” ООД разработва и предлага пълен обем от задължителни дейности съгласно българското и европейско законодателство и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Към “БУРМЕКС– ЛБ” ООД са създадени:
  • Служба по трудова медицина /СТМ/, регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 665 от 8.02.2005 г., и пререгистрирана по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.) с Удостоверение № 080-3 от 20.11.2013 г.
  • Орган за контрол от вид “C”, акредитиран от ИА “БСА” със Сертификат рег. № 321 ОКС от 3.09.2012 г. с обхват на акредитация: микроклимат (работна среда), изкуствено осветление (работна и битова среда) и шум (работна, битова и околна среда).
  • Екип от специалисти за консултации и внедряване на системи за управление на опасностите при производство и продажба на храни НАССР.
  • Тясно сътрудничество на една и съща територия и общо управление с “МДО КОНСУЛТ” ООД, извършваща професионални консултации относно привеждане и организиране дейността на фирмите в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с него наредби и правилници, разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд, професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация по редица професии и специалности /лицензия №200912813 от 27.01.2010 г. на НАПОО/, обучение и издаване на удостоверения за квалификационна група по електробезопасност.


“БУРМЕКС– ЛБ” ООД сътрудничи на работодателите при изпълнение на едно от основните им задължения - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите чрез оптимизиране факторите на работната среда и намаляване риска на работните места. Положителният резултат от този сложен процес допринася както за подобряване условията на труд, така и за повишаване ефективността на работа във всяка фирма, което естествено довежда и до повишаване стандарта на всеки работещ в обслужваните от нас фирми. През периода на своята дейност "БУРМЕКС – ЛБ" натрупа значителен практически опит и успя да се наложи като една от водещите фирми в областта по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ключови отрасли на икономиката: електронна промишленост и информатика, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и др. Разработената методика за оценка на професионалния риск показа добра практическа приложимост. Съвместнaта работа с “МДО КОНСУЛТ” ООД осигурява пълния кръг от дейности и дава решения на всички изисквания към работодателите, произтичащи от ЗЗБУТ.

"БУРМЕКС – ЛБ"
 обслужва над 500 фирми и предприятия с обща численост на личния състав над 5000 човека.
"БУРМЕКС – ЛБ" участва и като представител на ББКЕПИ в експертното разработване на Наредби и подзаконови актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд към БСК, БТПП, Министерството на труда и социалната политика, както и в екипи към Фонд "Условия на труд" за оценка на проекти.Колективът на "БУРМЕКС – ЛБ" благодари на всички настоящи и бъдещи партньори за приятната и успешна съвместна работа и пожелава лични и бизнес успехи! 

Към бъдещите ни партньори се обръщаме с увереност, че в наше лице ще открият екипа, който ще удовлетвори всичките им изисквания и активно ще съдейства за създаване на приятна и здравословна работна среда!

Тагове

Медицина
Suyuz na specialistite po kachestvoto v Bulgaria
Българска стопанска камара
Bulgarska stopanska kamara
Съюз за стопанска инициатива
Medicina
BURMEKS-LB
Българска търговско-промишлена палата
Sluzhba po trudova medicina
Suyuz za stopanska iniciativa
Служба по трудова медицина
Trudova medicina
Bulgarska turgovsko-promishlena palata
Трудова медицина
БУРМЕКС-ЛБ
Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика
Bulgarskata branshova kamara po elektronna promishlenost i informatika
Съюз на специалистите по качеството в България

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !