Проверена

Основно училище "Васил Априлов" с. Хърлец Отличен избор

Образование > Училища
Начало Образование Училища Основно училище "Васил Априлов" с. Хърлец

Основно училище "Васил Априлов" с. Хърлец

I. ВИЗИЯ
В училището учат над 200 ученика. Учениците са възпитани, толерантни с добра интеграция между различните етноси. Родителите активно участват в училищния живот и се включват в класните инициативи. Училището има богата МТБ, съвременна компютърна техника, модерна спортна база. В училището работят високо квалифицирани специалисти създаващи интерес към преподавания учебен материал у учениците.

II. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Основната мисия на училището е да подготви младото поколение за живота, да им даде необходимите знания, умения, опит да развива ситуации, да се самоутвърждава и успява в живота. Мисията на училищният колектив и през 2011/2012 учебна година е утвърждаване на престижа и доброто име на ОУ ,,Васил Априлов”.Формиране на личности с висока и интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация, възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейският съюз. В духа на демократичните ценности адекватно ориентиране в динамично променящият се съвременен свят. Създаване високо отговорно поведение за участие в общественият живот, усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности. Стимулиране творческите заложби.И занапред е необходимо да утвърждаваме нашето училище като конкурентноспособно, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Обособяването му като екип от високо отговорни личности проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователния и възпитателен процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози, да формира знание и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.III. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО
Основните цели на основното образование са определени въз основа на разбирането, че училището подпомага младото поколение за пълноценен живот и дейност в демократичното общество, в което свободната изява на личността включва отговорностите и пред самата нея, пред нацията и човечеството.Основните цели са:
 • Да формира българския гражданин като гражданин на демократичното общество -българско и европейско; като свободна, морална и инициативна личност с широка обща култура, уважаваща законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Познаваща и зачитаща националните и общочовешките ценности;
 • Да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност;
 • Да изгражда физически и морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;
 • Да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и уважение към родния край и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;
 • Да формира потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот;
 • Да осигури необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, позволяващо и непрекъснато да се образова и самообразова.
Стратегията за развитие на ОУ,,Васил Априлов” има за цел:
 • Да формулира приоритетните задачи за развитие на училището в тригодишен период 2011/2013 год;
 • Да набележи действия за реализация на желаните промени, като осигури най-ефективно използване на ресурсите;
 • Да интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху развитието на училището;
 • Да превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците.
IV. ПОДЦЕЛИ
 • Интеграция на деца със специфични образователни потребности, както и на тези от малцинствени групи - изграждане на адекватен училищен механизъм за обезпечаване на условия за интегрирането на децата от малцинствените групи и отдалечени селски райони в живота на училището и града;
 • Осмисляне на свободното време на учениците;
 • Здравно образование - Развитие на училищната политика към комплексно здравно образование, включващо всички възрастови групи и класове, ориентирано към превенция на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици и насочено към развитие и подкрепа на здравословен начин на живот;
V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 1. Образователно-възпитателна дейност. Съвременното информационно общество поставя качествено нови проблеми пред обучението и възпитанието на подрастващите, на целия народ. Полученото в училище образование вече не е достатъчно за започване дейност, в която и да е област. Новите информационни технологии и комуникационните възможности, свързани с използването на компютърна техника налагат още преди сядане на работното място да се проведат курсове, обучения, определена квалификационна дейност. Образованието означава не само усвояване на нови и повече знания. То е тясно свързано с формирането на личността на всеки гражданин, на неговата ценностна система, готовността и особеността му да участва в живота на обществото като пълноценен негов член, който не само разбира и възприема настъпващите изменения, но и може да участва активно в тях.
 2. Квалификационна дейност.

 3. ЦЕЛИ: Повишаване на квалификацията на учителите
  Основни проблеми:
  • Мотивацията за постигане на по-високи резултати в УВП.
  • Приложението на информационните технологии, фактор за по-високи резултати в УВР.
  Квалификационната дейност на учителите в ОУ,,Васил Априлов” да се изразява в:
  • Участие в работата на МО;
  • Участие в курсове и семинари организирани от МОМН, РИО на МОМН, центровете за повишаване на квалификацията на учителите и СБУ;
  • Участие в тематични курсове и обучения, организирани в училище, по теми предложени от учителите; / компютърна грамотност, чуждоезиково обучение, гражданско образование и др./;
  • Работата на МО да се насочи към подпомагане на младите учители за издигане на ефективността на УВП и работата с новите учебни програми;
  • Работа по проекти.

Тагове

Образование село Хърлец
Obrazovanie selo Hurlec
Osnovno uchilishte Vasil Aprilov selo Hurlec
Purvi klas selo Hurlec
Uchilishte selo Hurlec
Osnovno uchilishte selo Hurlec
Първи клас село Хърлец
Основно училище село Хърлец
село Хърлец
Основно училище Васил Априлов село Хърлец
selo Hurlec
Priem v purvi klas selo Hurlec
Прием в първи клас село Хърлец
Училище село Хърлец

websites

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !