Проверена

Институт по обща и неорганична химия Отличен избор

Образование > Институти
Начало Образование Институти Институт по обща и неорганична химия

Институт по обща и неорганична химия


  Институтът по обща и неорганична химия е едно от основните и перспективни изследователски средища на българската химия. Неговата почти половин-вековна история е история на възходящо развитие, постоянно усъвършенстване и укрепване на международния му авторитет.

 Основан е през 1960 г.
   Появява се като резултат от разделянето на Химическите институти при БАН на няколко звена, като привлича учени от други институти и университети. Основател и пръв директор на института до 1990 г. беше Академик Георги Близнаков, един бележит български учен, работещ в областта на физичната и неорганична химия, чиито изследвания върху ефекта на смесената адсорбция върху зародишообразуването, растежа и формата на кристалите, са спечелили международно признание.   

Първоначалната му структура включва пет лаборатории адсорбция и неорганичен катализ, неорганични соли, аналитична химия, редукция на метални оксиди и реакции в твърда фаза и химия на твърдите горива. Обособява се и малка група по проблемите на инженерната химия, която по-късно става зародиш на един нов институт на БАН – 
Институтът по инженерна химия.
   

Още в началото изследванията са насочени към синтеза и комплексното охарактеризиране на нови неорганични материали със специфични свойства, включващи синтетични и природни адсорбенти, катализатори, материали с висока твърдост и др.

За изследването на широката гама неорганични материали непрекъснато се въвеждат нови модерни физични методи (адсорбционни и каталитични измервания, рентгеноструктурен анализ изотопен обмен, Оже спектрометрия, ЕПР, масспектометрия, Мьосбауерова и инфрачервена спектрометрия, рентгенова фотоелектронна спектроскопия).

Успоредно с това се развиват и разнообразни методи за химичен анализ. Разработва се и теоретичната химия на комплексните съединения. Оригинален характер имат и започнатите изследвания върху безконтактната редукция на метални оксиди.

Значителен успех бележат и практическите разработки на метални покрития върху метални повърхности. След 1970 г. се слага началото и на изследвания върху актуални екологични проблеми (пълно каталитично изгаряне, екологичен мониторинг и др.).

Започнати са изследвания и върху материали за акумулиране на водород и върху израстване на технически монокристали.

Лабораторията по неорганични соли предприема системни изследвания върху оползотворяването на природни суровини (черноморска луга и др.).   В периода 1980-1985 г. се създават 13 диференцирани лаборатории.

Те покриват три основни научни направления: синтез на нови материали, химичен анализ и физикохимия на повърхността и катализ.   

Скоро след основаването на Института международното му сътрудничество надхвърля границите на източна и централна Европа.

В кръга на постоянните партньори се включват Австрия, Франция, Италия, САЩ, Испания и др. ИОНХ поставя началото на престижната международна конференция по катализ и на много други научни форуми.

 Подготвени в ИОНХ високо-квалифицирани кадри днес заемат ръководни позиции в САЩ, Италия, Германия, Франция, Турция и др.   Благодарение на своя висок международен авторитет през 2004 г. Институтът е избран за Център по компетентност за многофункционални материали и нови процеси с екологична насоченост.

Понастоящем ИОНХ има потенциал и амбиция да разработва високо-технологични материали и да решава актуални проблеми на нанотехнологиите, екологията и екологичния мониторинг.


Image result for

Тагове

himicheski analizi Sofia
BAN Sofia
проекти Институт обща неорганична химия София
oharakterizirane produkti materiali Sofia
laboratorii Sofia
proceduri IONH Sofia
proekti Institut obshta neorganichna himia Sofia
БАН София
химически анализи София
процедури ИОНХ София
obshta neorganichna himia Sofia
обща неорганична химия София
охарактеризиране продукти материали София
лаборатории София

Изпрати запитване

Моля попълвайте данните си коректно за да можем да се свържем с Вас.

Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност преди изпращане на контактната форма!

Присъединете се към нас за да очаровате Вашите клиенти !